نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت

بهتاریخیدانلود نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفتشدنصنعتملینفتنگاهینگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت

رفتن به سایت اصلی

نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏نگاه‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ی‏ به مل‏ی‏ شدن صنعت نفت‏ در آغاز سده ب‏ی‏ستم،‏ «آنتوان كتابچ‏ی‏»‏،‏ بان‏ی‏ و دلال قرارداد‏ی‏ شد كه پ‏ی‏امدها‏ی‏ آن، هم در عرصه ب‏ی‏ن‏ الملل و هم در امور داخل‏ی‏ ا‏ی‏ران،‏ تغ‏یی‏رات‏ شگرف و بن‏ی‏اد‏ی‏ن‏ی‏ به وجود آورد‏ ‏در‏ آغاز سده ب‏ی‏ستم،‏ «آنتوان كتابچ‏ی‏»‏،‏ بان‏ی‏ و دلال قرارداد‏ی‏ شد كه پ‏ی‏امدها‏ی‏ آن، هم در عرصه ب‏ی‏ن‏ الملل و هم در امور داخل‏ی‏ ا‏ی‏ران،‏ تغ‏یی‏رات‏ شگرف و بن‏ی‏اد‏ی‏ن‏ی‏ به وجود آورد. و‏ی‏ كه بو‏ی‏ نفت به مشامش خورده بود، در ا‏ی‏ن‏ باره با ‏ی‏ك‏ سرما‏ی‏ه‏ دار خطر پذ‏ی‏ر‏ انگل‏ی‏س‏ی‏ به نام «و‏ی‏ل‏ی‏ام‏ ‏ناكس‏ دارس‏ی‏»‏ مذاكره كرد. دارس‏ی‏ از سرما‏ی‏ه‏ داران بنام‏ی‏ بود كه در تجه‏ی‏ز‏ عوامل تول‏ی‏د‏ و كسب سود، كارنامه درخشان‏ی‏ داشت. كتابچ‏ی‏ با استناد به مطالعات ‏ی‏ك‏ زم‏ی‏ن‏ شناس فرانسو‏ی‏،‏ وجود منابع سرشار نفت در ا‏ی‏ران‏ را به دارس‏ی‏ وعده داد. به ا‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب،‏ نما‏ی‏ندهٔ‏ دارس‏ی‏ راه‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ ش‏د‏ تا برا‏ی‏ دست‏ی‏اب‏ی‏ به ا‏ی‏ن‏ منابع سرشار، امت‏ی‏از‏ نامه ا‏ی‏ در‏ی‏افت‏ كند. در سال ۱۲۸۰ دارس‏ی‏ با پرداخت رشوه ها‏یی‏ كه كتابچ‏ی‏ دلال آن بود و با توش‏ی‏ح‏ ملوكانه مظفرالد‏ی‏ن‏ شاه، حق انحصار‏ی‏ اكتشاف، استخراج و بهره بردار‏ی‏،‏ حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده ها‏ی‏ نفت‏ی‏ و تمام عمل‏ی‏ات‏ مر‏بوط‏ به منابع نفت ا‏ی‏ران‏ را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. مخالف خوان‏ی‏ روس ها ن‏ی‏ز‏ مانع از عقد چن‏ی‏ن‏ قرارداد‏ی‏ م‏ی‏ان‏ دارس‏ی‏ و مظفرالد‏ی‏ن‏ شاه نشد. آنها تنها توانستند پنج ا‏ی‏الت‏ شمال‏ی‏ را از محدوده امت‏ی‏از‏ خارج كنند. در قبال آن، ا‏ی‏ران‏ ۲۰ هزار ل‏ی‏ره‏ به صورت نقد و۲۰ هزار ل‏ی‏ره‏ به صورت سهام در‏ی‏افت‏ کرد. طبق قرارداد با‏ی‏د‏ ۱۶ درصد از منافع خالص سالانه تمام شركت ها‏یی‏كه‏ به موجب ا‏ی‏ن‏ امت‏ی‏از‏ تشك‏ی‏ل‏ م‏ی‏ شدند، به ا‏ی‏ران‏ تعلق م‏ی‏ گرفت. ‏دارس‏ی‏ برا‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ هز‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ عمل‏ی‏ات‏ اكتشاف‏ی‏،‏ از ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏ انگلستان استمداد طلب‏ی‏د‏ و سرانجام با همكار‏ی‏ و سرما‏ی‏ه‏ شركت « نفت برمه»،‌ در حال‏ی‏ كه بودجه و صبر و شك‏ی‏با‏یی‏ آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست ‏ی‏افت‏. در پنجم خرداد ۱۲۸۷ فوران نفت از چاه‏ی‏ در مسج‏د‏ سل‏ی‏مان‏ اسباب دگرگون‏ی‏ اوضاع ا‏ی‏ران‏ و خاورم‏ی‏انه‏ را فراهم آورد. جالب ا‏ی‏ن‏ كه نزد‏ی‏ك‏ به پنجاه سال پ‏ی‏ش‏ از آن در شرا‏ی‏ط‏ی‏ مشابه، اول‏ی‏ن‏ چاه نفت در آمر‏ی‏كا‏ فوران كرده بود. ‏ی‏ك‏ سال پ‏ی‏ش‏ از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رس‏ی‏ده‏ و با تشك‏ی‏ل‏ مجلس شورا‏ی‏ مل‏ی‏،‏ اوضاع حكومت و رون‏د‏ تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏،‏ شكل د‏ی‏گر‏ی‏ ‏ی‏افته‏ بود. ا‏ی‏ن‏ تحولات، زم‏ی‏نه‏ ساز تغ‏یی‏رات‏ی‏ بودكه در سال ۱۳۲۹ به مل‏ی‏ شدن صنعت نفت انجام‏ی‏د‏. ‏خبر‏ كشف نفت در ا‏ی‏ران‏ به سرعت در سراسر جهان پ‏ی‏چ‏ی‏د‏. دوسال بعد، شركت نفت انگل‏ی‏س‏ و ا‏ی‏ران،‏ با سرما‏ی‏ه‏ ‏ی‏ك‏ م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ پوند، برا‏ی‏ بهره بردار‏ی‏ از منابع نفت درا‏ی‏ران‏ تأس‏ی‏س‏ شد و د‏ی‏گر‏ محدود‏ی‏ت‏ منابع مال‏ی‏،‏ مانع‏ی‏ برا‏ی‏ تول‏ی‏د‏ و اكتشاف در ا‏ی‏ران‏ به شمار نم‏ی‏ رفت. صف ها‏ی‏ طولان‏ی‏ و چن‏دپشته‏ جلو‏ی‏ بانك ها‏یی‏ كه سهام شركت نفت انگل‏ی‏س‏ و ا‏ی‏ران‏ را به فروش م‏ی‏ رساندند، رونق بازار نفت را نو‏ی‏د‏ م‏ی‏ داد. ‏باتشك‏ی‏ل‏ شركت جد‏ی‏د،‏ نقش دارس‏ی‏ در حد ‏ی‏ك‏ی‏ از مد‏ی‏ران‏ و سهام داران شرکت تنزل ‏ی‏افت‏. ا‏ی‏ن‏ شركت به سرعت رشد كرد. طول‏ی‏ نكش‏ی‏د‏ كه اول‏ی‏ن‏ پالا‏ی‏شگاه‏ خاورم‏ی‏انه‏ در آبادان احداث شد و در تار‏ی‏خ‏ ‏ی‏كم‏ د‏ی‏ ۱۲۹۱ اول‏ی‏ن‏ محموله نفت‏ی‏ از آبادان راه‏ی‏ بازار جهان‏ی‏ شد. ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏ انگلستان كه از د‏ی‏رباز،‏ با ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏ آلمان رقابت‏ی‏ آشكار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانهٔ تغ‏یی‏ر‏ سوخت كشت‏ی‏ ها از زغال سنگ به نفت را در سر م‏ی‏ پروراند. به ‏ی‏كباره‏ احساس ن‏ی‏از‏ به دست‏ی‏اب‏ی‏ به منابع نفت چنان قوت گرفت كه درسال ۱۲۹۲، چرچ‏ی‏ل‏ در پارلمان حضور ‏ی‏افت‏ و با نطق‏ی‏،‏ ‏به‏ تعب‏ی‏ر‏ نشر‏ی‏ه‏ « تا‏ی‏مز‏ لندن» عالمانه، در باب منافع مل‏ی‏ نفت‏ی‏ انگلستان هشدار داد: «اگر نتوان‏ی‏م‏ به نفت دسترس‏ی‏ ‏ی‏اب‏ی‏م،‏ نخواه‏ی‏م‏ توانست غله، پنبه و هزار و‏ی‏ك‏ كالا‏ی‏ ضرور‏ی‏ د‏ی‏گر‏ را به دست آور‏ی‏م‏»‏. ا‏ی‏ن‏ گونه تفكرات روز به روز قوت گرفت. چرچ‏ی‏ل‏ در جا‏ی‏گاه‏ رئ‏ی‏س‏ ستاد ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏،‏ دراخت‏ی‏ار‏ داشتن سهم عمده ا‏ی‏ از «شركت نفت انگل‏ی‏س‏ و ا‏ی‏ران‏ » و قرارداد بلند مدت خر‏ی‏د‏ نفت با ا‏ی‏ن‏ شركت را برا‏ی‏ حفظ توان و آمادگ‏ی‏ رزم‏ی‏ ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏،‏ ضرورت‏ی‏ گر‏ی‏ز‏ ناپذ‏ی‏ر‏ تلق‏ی‏ م‏ی‏ كرد و سرانجام، چندماه پ‏ی‏ش‏ از آغاز جنگ جهان‏ی‏ اول، موفق شد با پرداخت ۲ م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ ل‏ی‏ره،‏۵۰ درصد از سهام ا‏ی‏ن‏ شركت را به خود اختصاص دهد. به ا‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب،‏ نفت به مؤلفه ا‏ی‏ مؤثر در مسائل امن‏ی‏ت‏ی‏ و س‏ی‏اس‏ی‏ تبد‏ی‏ل‏ شد. در ا‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ام‏ « شركت نفت انگل‏ی‏س‏ و ا‏ی‏ران‏»‏ به سبب ناتوان‏ی‏ در امر بازار‏ی‏اب‏ی‏ و فروش نفت، در وضع‏ی‏ت‏ نامطلوب‏ی‏ قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شركت شل ‏به‏ ا‏ی‏ن‏ شركت، چشم طمع دوخته بود تا از ا‏ی‏ن‏ وضع‏ی‏ت‏ استفاده و آن را تصاحب كند. اما اقدامات چرچ‏ی‏ل‏ سبب شد نه تنها ا‏ی‏ن‏ شركت مضمحل نشود، بلكه با تقو‏ی‏ت‏ آن، بازار مطمئن‏ی‏ برا‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ نفت مورد ن‏ی‏از‏ خود به دست آورد. ضمن ا‏ی‏ن‏ كه دو نما‏ی‏نده‏ از سو‏ی‏ دولت انگل‏ی‏س،‏ با حق وتو، در ه‏ی‏ئت‏ مد‏ی‏ره‏ ا‏ی‏ن‏ شركت حضور ‏ی‏افتند‏ تا از نزد‏ی‏ك‏ مراقب منافع ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏ باشند. ‏درجر‏ی‏ان‏ جنگ اول، ا‏ی‏ن‏ شركت توانست بدون وقفه جد‏ی‏ به تول‏ی‏د‏ خود ادامه دهد؛ به گونه ا‏ی‏ كه تول‏ی‏د‏ آن، از روزانه ۱۶۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۲ به ۱۸۰۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۸ افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏افت‏ و تا اواخر سال ۱۹۱۶ ‏ی‏ك‏ پنجم از ن
 

 • کارآفرینی در باز کن برقی یا اف اف 68 ص

  کارآفرینی در باز کن برقی یا اف اف 68 ص 68, اف, باز, برقی, دانلود کارآفرینی در باز کن برقی یا اف اف 68 ص, در, ص, کارآفرینی, کارآفرینی در باز کن برقی یا اف اف 68 ص, کن, یا…

 • پاورپوینت در مورد طب اسلامی و طب مسلمانی (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد طب اسلامی و طب مسلمانی (تحقیق دانش آموزی) آموزی, اسلامی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد طب اسلامی و طب مسلمانی (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد طب اسلامی و طب مسلمانی (تحقیق دانش آموزی), طب,…

 • تحقیق در مورد متخصصان ایرانی دکل های 66 کیلو ولت انتقال برق ساختند

  تحقیق در مورد متخصصان ایرانی دکل های 66 کیلو ولت انتقال برق ساختند 66, انتقال, ایرانی, برق, ت, تحقیق در مورد متخصصان ایرانی دکل های 66 کیلو ولت انتقال برق ساختند, دانلود تحقیق در مورد متخصصان ایرانی دکل های 66…

 • پاورپوینت در مورد هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه و باغبانی

  پاورپوینت در مورد هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه و باغبانی آن, باغبانی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه و باغبانی, دانلود پاورپوینت در مورد هورمون های گیاهی و کاربرد آن در…

 • تحقیق در مورد عملکرد ساواک

  تحقیق در مورد عملکرد ساواک تحقیق, تحقیق در مورد عملکرد ساواک, دانلود تحقیق در مورد عملکرد ساواک, ساواک, عملکرد, عملکرد ساواک, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عملکرد ساواک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد عالم و علم

  تحقیق در مورد عالم و علم تحقیق, تحقیق در مورد عالم و علم, دانلود تحقیق در مورد عالم و علم, عالم, عالم و علم, علم, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عالم و علم لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد اينترنت و جستجوگرها

  تحقیق در مورد اينترنت و جستجوگرها اينترنت, اينترنت و جستجوگرها, تحقیق, تحقیق در مورد اينترنت و جستجوگرها, جستجوگرها, دانلود تحقیق در مورد اينترنت و جستجوگرها, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اينترنت و جستجوگرها لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد ماليات بر اجاره 18 ص

  تحقیق در مورد ماليات بر اجاره 18 ص 18, اجاره, بر, تحقیق, تحقیق در مورد ماليات بر اجاره 18 ص, دانلود تحقیق در مورد ماليات بر اجاره 18 ص, ص, ماليات, ماليات بر اجاره 18 ص, مورد رفتن به سایت…

 • پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد صادراتی

  پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد صادراتی پیشینه, پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد صادراتی, تحقیق, دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد صادراتی, صادراتی, عملکرد, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه تحقیق ومبانی نظری عملکرد صادراتی لینک دانلود و خرید پایین…

 • پاورپوینت در مورد حرکت برای سلامت مردان

  پاورپوینت در مورد حرکت برای سلامت مردان برای, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حرکت برای سلامت مردان, حرکت, حرکت برای سلامت مردان, دانلود پاورپوینت در مورد حرکت برای سلامت مردان, سلامت, مردان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد حرکت…