تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص

تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص
15), ایین, ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص, تحقیق, تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص, تعقیب, دادرسی, دانلود تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص, دعوای, ص, عمومی, مدنی, موانع, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏م‏و‏انع تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ :‏در‏ پاره ا‏ی‏ از موارد تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ منوط به حصول برخ‏ی‏ شرا‏ی‏ط‏ م‏ی‏ باشد ، ا‏ی‏ن‏ شرا‏ی‏ط‏ که جلو‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ فور‏ی‏ را م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ به موتنع موقت‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ معروفند که شامل ؛‏1ـ ضرورت شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ 2 ـ مصون‏ی‏ت‏ پارلمان‏ی‏3 ـ مصون‏ی‏ت‏ س‏ی‏اس‏ی‏ 4 ـ مصون‏ی‏ت‏ تشر‏ی‏فات‏ی‏5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه ک‏ی‏فر‏ی‏ (منوط بودن)‏ 1- ضرورت شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ : در برخ‏ی‏ جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهم‏ی‏ت‏ بودن ح‏ی‏ث‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ جنبه عموم‏ی‏ آنها تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ ناش‏ی‏ از جرم را متوقف و موکل به شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ م‏ی‏ داند ، ا‏ی‏ن‏ دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برا‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ ضرورت دارد و با گذشت او تعق‏ی‏ب‏ جزا‏یی‏ ‏ی‏ا‏ اجرا‏ی‏ مجازات متوقف م‏ی‏ شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غ‏ی‏ر‏ قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار ا‏ی‏ن‏ قب‏ی‏ل‏ جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و ا‏ی‏ن‏ جرائم جز با شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ ق‏ابل‏ تعق‏ی‏ب‏ نم‏ی‏ باشد .‏ 2ـ مصون‏یّ‏ت‏ پارلمان‏ی‏ : نما‏ی‏ندگان‏ مجلس برا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ بتوانند با آزاد‏ی‏ کامل وظا‏ی‏ف‏ خود را انجام دهند با‏ی‏د‏ از مصون‏ی‏ت‏ جزائ‏ی‏ برخوردار باشند ، در غ‏ی‏ر‏ ا‏ی‏ن‏ صورت در مقابل قوا‏ی‏ مجر‏ی‏ه‏ و قضائ‏ی‏ه‏ استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصون‏ی‏ت‏ ماهو‏ی‏ ‏ی‏ا‏ عدم مسئول‏ی‏ت‏ در ابرا‏ز‏ عق‏ی‏ده‏ و نطق و ‏ی‏ا‏ رأ‏ی‏ خود در مقام ا‏ی‏فاء‏ وظائف نما‏ی‏ندگ‏ی‏ است که در اصل 86 قانون اساس‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ شده است . بنابرا‏ی‏ن‏ در حال حاضر نما‏ی‏ندگان‏ مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصون‏ی‏ت‏ ماهو‏ی‏ به شرح فوق دارند و دارا‏ی‏ مصون‏ی‏ت‏ از تعق‏ی‏ب‏ و ‏ی‏ا‏ مصون‏ی‏ت‏ از تعرض ن‏ی‏ستند‏ .‏ 3ـ مصون‏یّ‏ت‏ س‏ی‏اس‏ی‏ : ا‏ی‏ن‏ مصون‏ی‏ت‏ استثنائ‏ی‏ بر صلاح‏ی‏ت‏ سرزم‏ی‏ن‏ی‏ قوان‏ی‏ن‏ جزائ‏ی‏ م‏ی‏ باشد ‏ی‏عن‏ی‏ مأمور س‏ی‏اس‏ی‏ مصون است و نم‏ی‏ توان آن را مورد توق‏ی‏ف‏ و بازداشت قرار داد ، البته ا
 

 • پاورپوینت در مورد سیستم مکانیزه دبیرخانه کدکس غذایی ایران

  پاورپوینت در مورد سیستم مکانیزه دبیرخانه کدکس غذایی ایران ایران, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سیستم مکانیزه دبیرخانه کدکس غذایی ایران, دانلود پاورپوینت در مورد سیستم مکانیزه فروشگاه مبلمان, دبیرخانه, سیستم, سیستم مکانیزه دبیرخانه کدکس غذایی ایران, غذ, غذایی, کدکس, مکانیزه,…

 • مديريت زمان پروژه37 ص

  مديريت زمان پروژه37 ص پروژه37, دانلود مديريت زمان پروژه37 ص, زمان, ص, مديريت, مديريت زمان پروژه37 ص رفتن به سایت اصلی مديريت زمان پروژه37 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…

 • تحقیق در مورد حفاظت ژنراتور 41 ص

  تحقیق در مورد حفاظت ژنراتور 41 ص 41, تحقیق, تحقیق در مورد حفاظت ژنراتور 41 ص, حفاظت, حفاظت ژنراتور 41 ص, دانلود تحقیق در مورد حفاظت ژنراتور 41 ص, ژنراتور, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حفاظت…

 • تحقیق در مورد محدودیت های فرایند جوش زیر پودری

  تحقیق در مورد محدودیت های فرایند جوش زیر پودری پودری, تحقیق, تحقیق در مورد محدودیت های فرایند جوش زیر پودری, جوش, دانلود تحقیق در مورد محدودیت های فرایند جوش زیر پودری, زیر, فرایند, محدودیت, محدودیت های فرایند جوش زیر پودری,…

 • تحقیق در مورد استانداردهاي غذايي 8ص

  تحقیق در مورد استانداردهاي غذايي 8ص 8ص, استانداردهاي, استانداردهاي غذايي 8ص, تحقیق, تحقیق در مورد استانداردهاي غذايي 8ص, دانلود تحقیق در مورد استانداردهاي غذايي 53 ص, غذايي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد استانداردهاي غذايي 8ص لینک دانلود…

 • تحقیق در مورد ابعاد رهبري در مديريت كتابخانه

  تحقیق در مورد ابعاد رهبري در مديريت كتابخانه ابعاد, ابعاد رهبري در مديريت كتابخانه, تحقیق, تحقیق در مورد ابعاد رهبري در مديريت كتابخانه, دانلود تحقیق در مورد ابعاد رهبري در مديريت كتابخانه, در, رهبري, كتابخانه, مديريت, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد مرفولوژي و مواد متشكله باكتريها

  تحقیق در مورد مرفولوژي و مواد متشكله باكتريها باكتريها, تحقیق, تحقیق در مورد مرفولوژي و مواد متشكله باكتريها, دانلود تحقیق در مورد مرفولوژي و مواد متشكله باكتريها, متشكله, مرفولوژي, مرفولوژي و مواد متشكله باكتريها, مواد, مورد, و رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد عربی 2 درس اول (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد عربی 2 درس اول (تحقیق دانش آموزی) 2, آموزی, اول, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد عربی 2 درس اول (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد عربی 2 درس اول (تحقیق دانش آموزی), درس, عربی, عربی…

 • تحقیق در مورد مقام زن از ديدگاه قرآن 20 ص

  تحقیق در مورد مقام زن از ديدگاه قرآن 20 ص 20, از, تحقیق, تحقیق در مورد مقام زن از ديدگاه قرآن 20 ص, دانلود تحقیق در مورد مقام زن از ديدگاه قرآن 20 ص, ديدگاه, زن, ص, قرآن, مقام, مقام…

 • مقاله اتيلن اكسايد و موارد استفاده آن

  آناتيلناتيلن اكسايد و موارد استفاده آناستفادهاكسايددانلود مقاله اتيلن اكسايد و موارد استفاده آنمقالهمقاله اتيلن اكسايد و موارد استفاده آنمواردو رفتن به سایت اصلی مقاله اتيلن اكسايد و موارد استفاده آن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …