پاورپوینت در مورد رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق

پاورپوینت در مورد رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق
پاورپوینت در مورد رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق, دانلود پاورپوینت در مورد رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق, رابط, رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق

رفتن به سایت اصلی

پاورپوینت در مورد رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 3 اسلاید
 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :  
بنام خدا بحث و نتیجه گیری : بر اساس یافته های تحقیق(جدول 1)، بین آمادگی جسمانی با شاخص توده بدنی و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک رابطه منفی معنی داری وجود داشت( 0/01 ≥ P ). بین شاخص توده بدنی با آزمون های انعطاف پذیری، بارفیکس و دراز نشست رابطه منفی وجود داشت، اما بین شاخص توده بدن با زمان آزمون دوی 540 متر رابطه مثبت معنی داری برقرار بود( 0/01 ≥ P ). جدول 1. همبستگی بین نمره کل آمادگی جسمانی و متغیر های پژوهش جدول 2. همبستگی بین آزمون های آمادگی جسمانی و شاخص توده بدن رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و فشارخون پسران دانش آموز چاق چکیده : مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه جسمانی با شاخص توده بدنی و فشارخون پسران دانش آموز چاق بود. روش شناسي : برای این منظور 368 دانش آموز پسر چاق مقطع متوسطه از مدارس مناطق دوگانه شهر گرگان در این تحقیق شرکت کردند. در این تحقیق دانش آموزانی که BMI آمادگی آنها مساوی یا بالاتر از 30 بود، به عنوان آزمودنی به صورت غیرتصادفی هدفدار انتخاب شدند. ميانگين سن دانش آموزان مورد مطالعه 0/98 ± 17/1 سال، میانگین قد 0/15 ± 1/73 متر، میانگین وزن 7/52 ± 88/9 کیلو گرم بود. برای سنجش میزان آمادگی جسمانی آزمودنی ها از آزمون های درازونشست ، انعطاف پذیری ، بارفیکس اصلاح شده ، دو 540 متر استفاده شد. فشارخون هم به وسیله فشارسنج جیوه ای اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از آمار توصیفی، آزمون کولموگروف-اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. يافته­ها : بر اساس یافته های تحقیق بین آمادگی جسمانی با شاخص توده بدنی رابطه معنی داری وجود داشت( 0/05 > P ). بین آمادگی جسمانی با فشارخون سیستولیک و دیاستولیک رابطه معکوس معنی داری وجود داشت ( 0/05 > P ). نتیجه گیری: آمادگی جسمانی به طور مستقل هم با شاخص توده بدن و هم با فشارخون رابطه داشت، اما رابطه آمادگی جسمانی و شاخص توده بدن قوی تر بود. بنابراین با وجود رابطه منفی آمادگی جسمانی با BMI و فشارخون ، انجام ورزش برای دانش آموزان چاق تأکید می شود. واژگان کليدي : آمادگی جسمانی ، شاخص توده بدن( BMI ) ، فشارخون سیستولیک ، فشارخون دیاستولیک روش ها : نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین چاقی و شاخص تودة بدن با آمادگی جسمانی دانش آموزان رابطۀ معکوس ومعنی داري وجود دارد. این نتایج با یافته هاي تحقیقات بووت(2007)، ویتو(2008)، تیل(2002) همخوانی دارد.آنها در پژوهش خود دریافتند که افراد با آمادگی جسمانی بالاتر نسبت به افراد غیرفعال BMI کمتري دارند(8 ، 9). همچنین یافته هاي مطالعه حاضر نشان داد رابطه آماري منفی و معنی داري بین آمادگی جسمانی با فشار خون سیستولیک و فشارخون دیاستولیک وجود دارد . نتیجه تحقیق حاضر با نتیجه تحقیق وسیم و همکاران (2011) هم سو می باشد(10). همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد؛ که از بین متغیرهای آمادگی جسمانی، آزمون های انعطاف پذیری ، بارفیکس و دراز و نشست ارتباط معکوس و معنی داری با شاخص توده بدنی داشتند،درحالی که آزمون دوی 540 متر ارتباط مستقیم و معنی داری با شاخص توده بدنی داشت. این نتایج با نتایج تحقیق مقدسی و همکاران(1389) همسو می باشد(4). با توجه به یافته های تحقیق نتیجه می گیریم فعالیت ورزشی در بهبود سلامت جامعه تاثیر بسزایی دارد. بنابراین جهت بالابردن کیفیت و شیوه زندگی،فعالیت بدنی باید به صورت منظم و با شدت مناسب انجام گیرد.
مقدمه: طي سال هاي اخير، شيوع چاقي و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان رشد زيادي داشته و هم اکنون به يک مشکل جدي در تمام دنيا تبديل شده است(1). چاقي در دوران كودكي و نوجواني نه تنها به دليل عوارض جسمي و رواني زودرس، بلكه به دليل افزايش چاقي در بزرگسالي، مرگ و مير و بار هزينه اقتصادي سنگين آن بر اجتماع حائز اهميت است(2). شاخص توده بدن ( BMI ) یک اندازه آنتروپومتریکی از وزن است که با تقسیم بر مجذور قد بدست می آید و اغلب به طور گسترده برای ارزیابی اضافه وزن و چاقی در جوامع بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد(3). مطالعات انجام شده نشان می دهند، هر چه ميزان درصد چربي و شاخص توده ي بدن آزمودني ها بيشتر باشد، از سطح آمادگي جسماني پايين تري برخوردارند(4). آمادگی جسمانی نه تنها بر كاهش ميزان شيوع بيماري هاي قلبي مؤثر مي باشد، بلكه بر ميزان بروز ساير بيماري هاي جسمي و اختلالات روان شناختي از قبيل فشار خون بالا نيز مؤثر مي باشد(5). فعالیت بدنی منظم ، آمادگی جسمانی و تناسب اندام به شدت برای سلامت و رفاه نوجوانان مهم می باشند و به عنوان یک جزء کلیدی برای پیشگیری و درمان فشار خون بالا در کودکان و نوجوانان محسوب می شوند(6). بنابراين با توجه به نقش آمادگي جسماني در کاهش چاقی و حفظ فشار خون مطلوب در سلامت افراد جامعه به خصوص دوره نوجواني، به نظر مي رسد كه بررسي اين عوامل از اهمیت و ضرورت های يك جامعه محسوب مي شود. منابع: 1- Kautiainen, S.(2008). Overweight and obesity in adolescence.The Thesis for the Degree Master of Science; p 59. 2- Boroghani M, Hamedinia MR, Assad MR, Zarei M.(2010). The Study of the Body Mass Index and Physical Activity among 11-14 Year-Old Adolescent Boys in Khooshab, Knowledge & Health; 5:12-18. 3- ملايي عين اله، حسيني، سيدعابدين، روحي، قنبر.(1389). رابطه شاخص توده بدنی با عوارض چاقی در شهر گرگان در سال 1387.فصل نامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،8(2):27-33 . 4- مقدسي، مهرزاد، ناصر، کاظم، قنبرزاده، محسن، شاکريان، سعيد، رضوي، عبد الحميد.(1389). شيوع اضافه وزن، چاقي و سطح آمادگي جسماني نوجوانان شهرشيراز. مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران 5 :482 – 476 . 5- United States Department of Health and Human Services. Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General. Washington, DC: US Government Printing Office: 1996. 6- Brian Torrance, K Ashlee McGuire, Richard Lewanczuk, Jonathan McGavock.(2007). Overweight, physical activity and high blood pressure in children.Vasc Health Risk Managt. 3(1): 139–149. 7- Flavian Udinsky., Steven, J. Osterlind., Samuel, W.Lynch.(1981). Evaluation Resource Handbook , Gathering, Analysing, Reporting Data, Edit Publishers, San Diego CA. 97107. From “Krejess, R. V. and Morgan, D. W. (1970). 8- Bovet P, Auguste R, Burdette H.(2007). Strong inverse association between physical fitness and overweight in adolescents:a large school-based survey. Int J Behav NutrPhys Act. 4: 24. 9- teyll,C,K. Sathish,Kumar,I. Sheba,S.Joseph,Vandijay.(2002). Prevelance of over weight in urbun Indian adolescent school children. Diabetes Research and clinical practice. Volume 57. 10- Wasim a.shaikh, Minal c. Patel,s.k. SINGH.(2011).association of physical activity and physical fitness with blood pressure profile in gujarati Indian adolescents. I3n2d2ianS hJa iPkh yesito la lPharmacol; 55 (4) : 322–328. یافته ها : تحقیق حاضر، یک تحقیق توصیفی به طور اعم و تحقیق همبستگی یا هم خوانی به طور اخص است که به مطالعه ویژگی ها و صفات افراد جامعه می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، شامل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر گرگان، که این جمعیت برابر با 9000 نفر بودند. با توجه به جدول اودینسکی تعداد 368 دانش آموز(7)، به ترتیب 207 دانش آموز چاق از 16 مدرسه دولتی و 161 دانش آموز چاق از 12 مدرسه غیر دولتی به روش غيرتصادفي هدف دار انتخاب شدند. قد آزمودنی ها به سانتی متر و وزن به کیلوگرم در شرایط استاندارد اندازه گیری شد. اندازه گیری فشار خون با استفاده از دستگاه فشارسنج جیوه ای مدل ALPK2 ساخت ژاپن انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آمادگی جسمانی دانش آموزان، از آزمون های آمادگی جسمانی مرسوم در مدارس استفاده شد. این آزمون ها شامل کشش بارفیکس ، دو 540 متر ، دراز و نشست و انعطاف پذیری بود.براي بررسي طبيعي بودن توزيع داده ها از آزمون کلموگروف – اسمیرنف و همچنین جهت آزمون روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. تمام امور آماری با نرم افزار SPSS ورژن 18 انجام گرفت. پایان
 

 • پاورپوینت در مورد استخوان بندي بدن انسان

  پاورپوینت در مورد استخوان بندي بدن انسان استخوان, استخوان بندي بدن انسان, انسان, بدن, بندي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد استخوان بندي بدن انسان, دانلود پاورپوینت در مورد استخوان بندي بدن انسان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد استخوان…

 • تحقیق در مورد اطلاعاتی در مورد سازه های ماکارونی 17 ص Copy

  تحقیق در مورد اطلاعاتی در مورد سازه های ماکارونی 17 ص Copy 17, Copy, اطلاعاتی, اطلاعاتی در مورد سازه های ماکارونی 17 ص Copy, تحقیق, تحقیق در مورد اطلاعاتی در مورد سازه های ماکارونی 17 ص Copy, دانلود تحقیق در…

 • نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در جهانی شدن

  ارتباطجهانیدانشگاهدانلود نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در جهانی شدندرشدنصنعتنقشنقش ارتباط صنعت و دانشگاه در جهانی شدنو رفتن به سایت اصلی نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در جهانی شدن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt)…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی،فناوری اطلاعات

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی،فناوری اطلاعات اطلاعات, تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی, سازمانی, فرهنگ, فناوری, فناوری اطلاعات, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی, نظری, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی،فناوری…

 • تحقیق در مورد تاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی برمیگردد

  تحقیق در مورد تاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی برمیگردد ایران, برمیگردد, به, تاریخ, تاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی برمیگردد, تحقیق, تحقیق در مورد تاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی برمیگردد, دانلود تحقیق…

 • تحقیق در مورد تلويزيون 77 ص

  تحقیق در مورد تلويزيون 77 ص 77, تحقیق, تحقیق در مورد تلويزيون 77 ص, تلويزيون, تلويزيون 77 ص, دانلود تحقیق در مورد تلويزيون 77 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تلويزيون 77 ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد زبان برنامه نویسی C

  پاورپوینت در مورد زبان برنامه نویسی C c, برنامه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد زبان برنامه نویسی C, دانلود پاورپوینت در مورد زبان برنامه نویسی جاوا 1, زبان, زبان برنامه نویسی C, مورد, نویسی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد…

 • تحقیق در مورد سلول هاي بنيادي

  تحقیق در مورد سلول هاي بنيادي بنيادي, تحقیق, تحقیق در مورد سلول هاي بنيادي, دانلود تحقیق در مورد سلول هاي بنيادي, سلول, سلول هاي بنيادي, مورد, هاي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سلول هاي بنيادي لینک دانلود و…

 • پاورپوینت درمورد برهان های قضیه ی اول از ابوریحان بیرونی در کتاب استخراج الاوتار

  پاورپوینت درمورد برهان های قضیه ی اول از ابوریحان بیرونی در کتاب استخراج الاوتار آثار ابوریحان بیرونی, ابوریحان بیرونی, پاورپوینت درمورد برهان های قضیه ی اول از ابوریحان بیرونی در کتاب استخراج الاوتار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درمورد برهان…

 • تحقیق در مورد آثار تاریخی دوره ی اشکانی

  تحقیق در مورد آثار تاریخی دوره ی اشکانی آثار, آثار تاریخی دوره ی اشکانی, اشکانی, تاریخی, تحقیق, تحقیق در مورد آثار تاریخی دوره ی اشکانی, دانلود تحقیق در مورد آثار تاریخی دوره ی اشکانی, دوره, مورد, ی رفتن به سایت…